Webwinkel

Een Blik in het Hiernamaals **
Zij die terugkeerden uit de Dood **
De Kringloop der Ziel **
Zielsziekten van Gene Zijde bezien **
Het Ontstaan van het Heelal **
Tussen Leven en Dood **
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien **
Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven **
Geestelijke Gaven **
Maskers en Mensen **
Jeus van Moeder Crisje Deel 1 **
Jeus van Moeder Crisje Deel 2 **
Jeus van Moeder Crisje Deel 3 **
Vraag en Antwoord (6 boeken) **
Lezingen (3 boeken) **
De Kosmologie van Jozef Rulof (5 boeken)

Leveringsvoorwaarden

De op de website vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.
Er worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
Nadat u een bestelling hebt geplaatst, krijgt u per e-mail een factuur.
De bestelde artikelen worden verzonden gemiddeld 1 à 2 dagen nadat u de betaling hebt uitgevoerd.
Indien u de bestelling wilt retourneren, dan dient u dit vooraf aan te melden op info@rulof.org binnen 15 dagen na aflevering van de bestelling, met vermelding van reden voor retour, bankrekeningnummer en bestelnummer.
Per bestelnummer kunnen maximaal twee exemplaren per titel geretourneerd worden.
Vervolgens dient u binnen 7 dagen de ongebruikte artikelen te retourneren aan:
De Eeuw van Christus, Braspenningstraat 88, 1827 JW Alkmaar, Nederland.
De stichting zal de aankoopwaarde zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourzending terugbetalen.
De stichting behoudt zich het recht om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen indien de retourzending niet vooraf is aangemeld of indien de artikelen niet binnen 21 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd.
De stichting geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door behalve voor het verzenden van bestellingen.
Voor meer informatie hierover klikt u op ‘Gegevens bewaren voor volgende bestelling’.

Gegevens bewaren

Als u kiest om uw gegevens te bewaren voor een volgende bestelling, dan plaatsen we uw gegevens in een cookie op het apparaat waarmee u een bestelling uitvoert.
Bij een volgende bestelling worden uw gegevens dan uit dit cookie gehaald en automatisch in het bestelformulier ingevuld, zodat u die niet opnieuw hoeft in te vullen.
U kunt ze daarna nog wel aanvullen of wijzigen.
Als u deze optie niet aanvinkt, plaatsen wij geen cookie met uw gegevens op uw apparaat, en moet u bij elke nieuwe bestelling opnieuw al uw gegevens invullen.
Deze webshop werkt niet met een inlogprocedure en account, zodat we geen wachtwoord van u hoeven te registeren.
Hierdoor ontstaat er een betere veiligheid.
Onafhankelijk van uw keuze zijn we door de belastingdienst verplicht om uw gegevens die nodig zijn voor het verzenden van uw bestelling, gedurende de wettelijke termijn te bewaren.
We geven uw gegevens aan niemand door behalve voor het verzenden van bestellingen of voor een belastingcontrole.

Privacyverklaring

Stichting De Eeuw van Christus, gevestigd aan Braspenningstraat 88, 1827 JW Alkmaar, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens van de stichting: https://rulof.nl, info@rulof.org, T: +31728443852
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting De Eeuw van Christus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, abonnement e-nieuwsbrief, bankrekeningnummer (bij betalingen of donaties per bankoverschrijving).
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rulof.org, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Stichting De Eeuw van Christus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van uw betaling, het verzenden van onze e-nieuwsbrief en het blad van de stichting, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen en diensten bij u af te leveren, en als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming:
Stichting De Eeuw van Christus neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen door computerprogramma's of -systemen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Stichting De Eeuw van Christus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: ordergegevens 7 jaar wegens bewaarplicht overheid; e-mailadres en abonnement e-nieuwsbrief zolang abonnement niet opgezegd wordt wegens mogelijkheid verzending; bankrekeningnummer 5 jaar na laatste bankoverschrijving wegens automatische verwerking van bankoverschrijvingen.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting De Eeuw van Christus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Stichting De Eeuw van Christus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:
Stichting De Eeuw van Christus gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Eeuw van Christus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rulof.org.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting De Eeuw van Christus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting De Eeuw van Christus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Deze maatregelen omvatten onder meer het versleutelen van al uw gegevens, zodat ze bij een eventueel hack niet leesbaar zijn.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rulof.org