Lichtende toekomst

profetieën voor de mensheid

In de toekomst zorgt de samenleving voor het geluk en het welzijn van iedereen, in rechtstreeks contact met de bewoners van het hiernamaals.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
In de boeken van Jozef Rulof zijn profetieën opgenomen zodat de wereld straks kan aanvaarden dat de meesters uit het hiernamaals al in het midden van de twintigste eeuw tot de mensheid hebben gesproken.

De Universiteit van Christus

De Universiteit van Christus stuwt de mensheid naar een lichtende toekomst.
Het artikel ‘Universiteit van Christus’ licht toe dat de meesters van deze Universiteit al vanaf de oertijd de ontwikkeling van de mensheid begeleiden.
Ze stimuleren technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, en inspireren alle mensen die voor de geestelijke bewustwording werken.
Ze beschermen de mensen die zich op de universele liefde richten, en zorgen dat de oorlogen niet alle vooruitgang vernielen.
Hierdoor kon de mensheid in de twintigste eeuw de laatste wereldoorlog beleven.
De wereldvrede die hierna gevestigd wordt, zal door geen wereldoorlog meer verstoord worden.
Nu kan er aan de definitieve opbouw van zowel de materiële als de geestelijke welvaart begonnen worden.
Binnen afzienbare tijd komen technische instrumenten op aarde, die het leven voor alle mensen verbeteren.
Het artikel ‘ultiem genezingsinstrument’ licht toe hoe alle ziekten zullen verdwijnen, en het artikel ‘directe-stemapparaat’ beschrijft hoe het rechtstreekse contact met de bewoners van het hiernamaals gerealiseerd zal worden.
We leven nu in de machtigste tijd ooit, zoals het artikel ‘de Eeuw van Christus’ toelicht.
De gevoelsgraad van de mensheid evolueert van het schemerland naar de eerste lichtsfeer.
In de boeken van Jozef Rulof beschrijven de meesters in detail hoe de toekomst er zal uitzien, naarmate de universele liefde van de eerste lichtsfeer op aarde gestalte zal krijgen.
De meesters kunnen in die toekomst kijken, omdat ze buiten de tijd staan die met de aardse materie verbonden is.

Eenheid

In Europa is de strijdbijl na de Tweede Wereldoorlog definitief begraven.
Hierdoor kan er aan de opbouw begonnen worden.
Het boek ‘De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien’, geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog en uitgegeven vlak erna, geeft verschillende profetieën van deze opbouw.
Zo is bijvoorbeeld de toekomst van Duitsland precies beschreven zoals we die in de huidige tijd al hebben zien voltrekken.
Het boek beschrijft al tijdens de Tweede Wereldoorlog hoe Duitsland eerst in stukken opgedeeld zal worden ten behoeve van de landen die door het Duitse leger meedogenloos aangevallen werden.
Van de hereniging wordt gezegd dat die zal plaatsvinden nadat Duitsland lange tijd door hen bewaakt is en bewezen heeft dat het voldoende te vertrouwen is.
Daarna zal het zorgen voor vrede, rust, welvaart en opbouw.
In 1990 werd deze profetie al bewaarheid.
De muur viel, en Duitsland kon aan de hereniging en opbouw gaan werken.
Sindsdien is Duitsland een motor voor vrede, welvaart en opbouw in Europa en in de wereld.
De meesters wezen in 1951 ook op de Verenigde Naties als een voorbeeld hoe de mensheid naar samenwerking en eenheid toewerkt, zoals zij tijdens de laatste wereldoorlog voorspelden.
Er zullen alleen nog lokale conflicten uitgevochten worden, totdat de meerderheid van de mensen in alle delen van de wereld voelen en overtuigd zijn dat oorlog en geweld nooit tot rust en welvaart kunnen leiden.

Technische wonderen

We leven in de eeuw van de techniek.
De Universiteit van Christus stimuleert de ontwikkeling van de technische middelen, zodat wij hierdoor vrij gaan komen van alle aardse zorgen.
Zo zullen straks alle ziekten overwonnen worden.
En dan hoeven we niet meer al het werk te doen dat machines ons uit handen kunnen nemen.
Dan kosten de machines geen banen, omdat die banen niet meer nodig zijn, want de stoffelijke welvaart zal dan verdeeld worden en ten goede komen aan iedereen op aarde.
En kunnen we onze tijd en energie besteden aan een liefdevolle zorg voor onze medemens en al het leven om ons heen.
Nu al zorgt de techniek voor een wereldwijde directe communicatie.
Hierdoor kunnen we in één week meer kennis opdoen dan voordien in tweeduizend jaar.
We krijgen nu al beelden vanuit de hele wereld en straks zal de techniek er ook voor zorgen dat we beelden uit het hiernamaals krijgen.
Dan hoeft geen mens meer te twijfelen aan meesters, die meester materialiseert zich en staat in ons midden en gaat praten.

Toename van de wereldbevolking

Door televisie en mondiale communicatiemiddelen is de mens sinds kort zich bewust geworden dat er veel mensen op aarde leven en dat dit aantal snel toeneemt.
Men spreekt dan van overbevolking, omdat men ook aanvoelt dat dit grote aantal mensen een bepaalde disharmonie vertegenwoordigt.
De meeste mensen weten echter nog niet dat de mens zelf verantwoordelijk is voor dat grote aantal, doordat hijzelf in vorige levens aan die disharmonie begonnen is.
Moord, zelfmoord, ongeluk, ziekte, euthanasie, oorlog en andere oorzaken maken dat de ziel te vroeg uit zijn lichamelijke leven geslingerd wordt.
Die verloren levenstijd moet ingehaald worden in extra levens, omdat de ziel alleen door het beleven van die levenstijd in een aards lichaam aan bewustzijn en gevoel wint.
Het aantal extra benodigde lichamen is op wereldschaal hierdoor enorm toegenomen.
Anderzijds komen er door celibaat en geboortebeperking minder lichamen beschikbaar.
Er zijn nu vele miljarden zielen die in de wereld van het onbewuste wachten op een wedergeboorte.
Dat geeft een druk vanuit die wereld, het leven vraagt om meer geboorten om die druk te verminderen.
Alleen door een toename van het aantal mensen op aarde zal die druk afnemen en er geleidelijk meer harmonie komen tussen leven en dood.
De meesters voorspellen dat vermindering van deze druk topprioriteit wordt in de toekomst.
Dan wordt het een grote uitdaging om al die mensen van eten en drinken en woonruimte te voorzien.
Daarvoor zullen alle middelen op aarde aangesproken worden en vooral, eerlijk verdeeld worden.
De ‘Eeuw van de Moeder’ komt eraan, want alleen het moederschap kan harmonie brengen in de wereld van de wedergeboorte.
En de samenleving zal alle moeders maximaal gaan helpen door alles ten dienste te stellen aan het ontvangen van de zielen uit de wereld van het onbewuste.

De zorgzame samenleving

De Universiteit van Christus werkt aan een wereld waarin al het lijden verdwenen is en iedereen op aarde geluk, welvaart en geestelijke bewustwording geniet.
En dat bij een toenemende wereldbevolking om de druk in de wereld van de wedergeboorte te verminderen.
Hoe moet de samenleving georganiseerd worden zodat deze doelen binnen bereik komen?
Op dit moment is de meerderheid van de mensen nog ingesteld op het hebben en vergroten van stoffelijk bezit.
Dit leidt tot een oneerlijke verdeling van de welvaart.
De meesters zien daarom een toekomst waarin de aardse goederen eerlijk verdeeld worden doordat de samenleving de verdeling in handen neemt.
Daarom wordt persoonlijk bezit opgeheven en gaan alle middelen naar de samenleving.
Die zorgt als een groot huisgezin voor de behoeften van al haar kinderen.
Iedereen krijgt wat hij of zij nodig heeft om aan deze nieuwe samenleving mee te werken.
Allereerst zal de samenleving als geheel zorgen dat elke moeder in alles gesteund wordt om zielen de kans te geven wedergeboren te worden.
De man krijgt als voornaamste taak om dit moederschap te ondersteunen.
Wie het gevoel heeft de techniek te verbeteren om dit alles mogelijk te maken, krijgt daartoe de nodige middelen en ruimte.
Om alle mensen geluk te geven, zorgt de samenleving ervoor dat man en vrouw met een gelijkgestemde kunnen gaan trouwen.
De ziel krijgt nu sneller een nieuw lichaam en niemand komt nog te vroeg aan in de wereld van de wedergeboorte.
Iedereen wordt nu echt gelijkwaardig, er is geen enkele positie die hoger dan een andere wordt geacht.
De meeste beroepen zijn niet meer nodig, omdat de machines het werk overnemen.
Werklozen zijn er niet meer, iedereen die wil werken kan zich dienstbaar maken voor de samenleving.
Politieagenten worden overbodig, omdat iedereen zichzelf onder controle krijgt.
Wanneer het leven op aarde het aanzien van de eerste lichtsfeer krijgt, dan verdwijnen de gevangenissen omdat allen eraan werken om hun gevoelsgraad te verhogen.
Velen zullen de wereld bereizen, want ook dat is gratis.
Geld verdwijnt omdat het niet meer nodig is.
Goud heeft zijn stoffelijke betekenis verloren.
Er worden geen woekerwinsten meer gemaakt, de handel wordt geregeld door de gemeenschap.

Het einde van de mensheid op aarde

Na het bereiken van de eerste lichtsfeer op aarde wandelt de mensheid verder naar de hogere lichtsferen.
De harmonie in de wereld van de wedergeboorte is hersteld, de ziel wordt na een leven onmiddellijk wedergeboren.
Leven na leven kan beleefd worden volgens de kosmische harmonie en levenstijd.
De macrokosmos en de microkosmos veranderen.
De maan lost op, haar schijnsel verzwakt, ze gaat volledig over naar de vierde kosmische levensgraad.
De dieren in het water verdwijnen, hun leven gaat over naar het landelijke bewustzijn.
De wilde dieren uit het oerwoud sterven uit, het innerlijke leven daarvan reïncarneert in vreedzame soorten.
De exploitatie van het vee wordt stilgelegd, de mensheid leeft vegetarisch.
De duistere sferen lossen op, de bewoners ervan kunnen allang op aarde niets meer beleven, want de gevoelsafstemming van de aardse en astrale mensheid is met elkaar verbonden.
Wanneer de mensheid op aarde de derde lichtsfeer bereikt, lost ook het land van haat, hartstocht en geweld op.
Nadien lost het schemerland op, en mindert het aantal zielen dat op aarde geboren wordt.
Eeuw na eeuw gaat voorbij, de mensheid staat voor de vierde lichtsfeer, het zomerland.
Dan lossen ook de eerste, tweede en derde lichtsfeer op en heeft de mensheid het hoogste stadium bereikt.
Wanneer de laatste zielen op aarde leven, dooft de zon uit.
Biljoenen zielen begeven zich dan naar de aarde om daar de laatste mensen af te halen.
De fase van de menselijke geschiedenis op aarde is voorbij, Moeder Aarde wordt nu door haar laatste kinderen verlaten.
De hoogste meesters zijn nu op aarde en spreken de laatste mensen toe.
De ziel als astrale persoonlijkheid laat nu al het menselijke bezit achter, waarvoor duizenden oorlogen zijn bevochten.
Stof zal tot stof terugkeren, maar de menselijke ziel en die van het hoogste diersoort gaan verder.
Het einde van de mensheid op aarde is gekomen.
Het laatste zonlicht bereikt de aarde.
Met Moeder Aarde zullen alle planeten en sterren oplossen en dan zal er een nieuwe leegte ontstaan, zoals de leegte van vóór de schepping.
Moeder Aarde ontdoet zich van haar beschermende dampkring.
Nu valt de duisternis en sterft zij.
De aarde en de zon hebben hun kosmische taak volbracht, de menselijke ziel heeft haar aardse levens beëindigd en maakt zich klaar voor de vierde kosmische levensgraad.
Dit is ons volgende universum, waar we als ziel na de zevende lichtsfeer in het hiernamaals reïncarneren om onze lichtende toekomst voort te zetten.

Bronnen en verdieping