Karma

de ziel herstelt haar harmonie

Wanneer een mens een moord pleegt, zal zijn ziel de verbroken harmonie met het leven herstellen om zo de eigen evolutie te hervatten.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
‘De maatschappij zal dan alle moeders voluit steunen in hun moederschap, zodat ze de wachtende zielen gemakkelijker kunnen helpen ...’

Gevolgen van een moord

Voor velen heeft het begrip karma te maken met bepaalde omstandigheden die de mens in het heden ervaart als gevolg van zijn eigen handelingen in het verleden.
Het verleden wordt hierbij dikwijls ruim genomen zodat het ook vorige levens omvat.
Het artikel ‘oorzaak en gevolg’ belicht dit thema vanuit de boeken van Jozef Rulof.
In deze boeken verwijst het woord karma specifiek naar de gevolgen van een moord.
De schrijvers van deze boeken, de ‘meesters’, leggen geestelijk-wetenschappelijk uit wat de gevolgen zijn voor de dader en het slachtoffer.
Deze gevolgen worden zowel geanalyseerd voor de persoonlijkheid van de betrokkenen, als voor hun ziel.
De meesters leggen uit dat we ons als persoonlijkheid bewust worden van de eigenschappen van onze ziel, naarmate we meer levens beleven waarin die eigenschappen vorm krijgen.

Harmonie

Bij karma gaat het dan om de harmonische eigenschappen.
In het artikel ‘harmonie’ wordt verklaard dat onze ziel in wezen harmonisch is.
Van nature is onze ziel in harmonie met al het leven waar zij deel van uitmaakt.
Maar hoe kan een mens dan tot disharmonische daden komen, zoals een moord?
Dit komt omdat we ons als menselijke persoonlijkheid nog maar in beperkte mate bewust zijn van de harmonie van onze ziel.
Dit bewustzijn groeit leven na leven, door de ervaringen die we opdoen.
Hoe meer levens we beleven, hoe bewuster we kunnen worden.

Gevoelsgraad

Omdat we als ziel op een verschillend tijdstip aan onze ontwikkelingsweg begonnen zijn, is er in het heden een verschillend niveau van bewustzijn onder mensen.
De meesters noemen dit verschillend niveau de gevoelsgraad.
In het artikel ‘gevoelsgraden’ wordt beschreven hoe wij evolueren van een lagere naar een hogere gevoelsgraad.
In een lagere gevoelsgraad kan een mens nog een moord begaan vanuit gevoelens als haat, macht, bezitsdrang en hartstocht.
Door het beleven van vele levens komt iedereen ooit tot een hogere gevoelsgraad, waarin men al het leven bewust en universeel liefheeft.

Wroeging

De gevoelsgraad bepaalt wat de dader ervaart bij een moord.
Hoe hoger de gevoelsgraad, hoe meer wroeging na het plegen van een moord zal ontstaan.
Sommige daders zouden dan graag deze disharmonie herstellen, maar deze daad kan in dit leven niet meer hersteld worden, het slachtoffer is immers overleden.
In de laagste gevoelsgraad voelt de dader geen spijt over het plegen van een moord.
Daarom zijn er seriemoordenaars zonder berouw.
Zij zijn nog niet bezig met wat hun slachtoffers moeten doorstaan, laat staan dat ze al zouden voelen hoe zwaar zij hun eigen ziel belasten door hun disharmonische handelingen.

Herstellen

Voor de ziel van de dader is het een heel andere zaak dan voor zijn persoonlijkheid.
De moord brengt disharmonie en staat in schril contrast met de natuurlijke harmonie van de ziel.
De ziel zal de harmonie met het leven gaan herstellen om weer verder te kunnen evolueren.
Het herstellen kan op verschillende wijzen gebeuren.
Het meest voor de hand liggende herstel is het teruggeven van de lichamelijke levenstijd die het slachtoffer door de moord is afgenomen.
Hiervoor is een nieuw lichaam nodig.
De ziel van de dader kan voor dit lichaam zorgen door moeder te worden.
Zo kan zij de ziel van het slachtoffer een nieuw lichaam geven en als haar eigen kind baren.
Een mannelijke dader bezit die mogelijkheid niet.
Als zijn vrouw voor hem een ‘extra’ kind kan baren, dan kan op die wijze de afgenomen tijd aan het slachtoffer teruggegeven worden.
Maar anders zal de man eerst moeten reïncarneren als vrouw om moeder te kunnen worden.
Met de omschakeling van man naar vrouw gaan meestal vele opeenvolgende levens gepaard.
Hierdoor kan een mannelijke dader duizenden jaren nodig hebben, om het karma van een moord op te lossen.

Hulp van de maatschappij

Maar moet het slachtoffer dan ook duizenden jaren wachten, om weer op aarde geboren te kunnen worden?
Wanneer er geen andere moeder is om deze ziel te baren, dan zouden de dader en het slachtoffer inderdaad duizenden jaren aan elkaar vastgeklonken zitten.
In de huidige tijd kan de wachttijd om te reïncarneren inderdaad lang zijn, omdat vele zielen wachten op een lichaam.
Door de vele oorlogen en al het andere geweld is het een ophoping geworden ‘tussen leven en dood’.
Er wachten in deze tijd meer zielen in de wereld van het onbewuste op een aards lichaam, dan dat er mensen op aarde leven.
In de boeken van Jozef Rulof wordt voorspeld dat onze samenleving als geheel in de toekomst dit grote probleem gaat aanpakken.
Dan worden alle aardse middelen ingezet om de wachtende zielen te helpen.
De maatschappij zal dan alle moeders voluit steunen in hun moederschap, zodat ze de wachtende zielen gemakkelijker kunnen helpen, ook buiten hun eigen karma om.
In die tijd zal het karma overgenomen worden door de maatschappij, die ervoor zal zorgen dat zo snel mogelijk alle wachtende zielen een nieuw lichaam kunnen ontvangen.
Door deze voorspelling maken de meesters ook duidelijk dat karma geen een-op-een wet is.
Het slachtoffer zit niet noodzakelijk vast aan de dader.
Wanneer een andere moeder waarmee de wachtende ziel ook verbonden is, een volgend lichaam geeft, dan kan die ziel ook weer verder.

Licht

Als het slachtoffer door een andere moeder is geholpen, dan betekent dat niet dat de dader vrij is van de veroorzaakte disharmonie.
De ziel van de dader zal stuwend blijven om het slachtoffer terug te geven wat ontnomen is.
Als het slachtoffer later nog opnieuw een aards lichaam nodig heeft, dan zal de dader daar alsnog voor zorgen.
Als dit niet het geval is en ze zich beiden in het hiernamaals bevinden, dan kan de dader daar de ontnomen levensjaren vergoeden door al die jaren liefde aan het slachtoffer te geven.
Indien het slachtoffer geen aards lichaam meer nodig heeft en al een hoge gevoelsgraad heeft bereikt in het hiernamaals, dan zal de dader andere zielen gaan helpen.
Dat kan de dader dan in het hiernamaals doen, of op aarde als moeder.
Hoe dan ook zal de ziel van de dader stuwend blijven om aan het leven meer licht te schenken dan er aan duisternis door de moord is veroorzaakt.
Hierdoor zal de dader vrijkomen van deze zwarte bladzijde uit zijn levensgeschiedenis.
Het uiteindelijke resultaat zal zijn, dat de ziel haar verbroken harmonie met het leven hersteld heeft, en dat haar persoonlijkheid hierdoor ervaringen rijker is geworden.
Zo wordt elke disharmonische handeling een leerproces, dat leidt tot evolutie.

Harmoniserende stuwing

De meeste mensen die op aarde hun karma oplossen, weten niet dat ze hiervoor gereïncarneerd zijn.
Herinneringen aan vorige levens komen immers weinig voor.
Het eigen verleden ligt verborgen in het onderbewustzijn en de persoonlijkheid is zich alleen bewust van de omstandigheden van het nieuwe leven.
Die beoordeelt hij dikwijls als ongewenst, omdat de huidige levenssituatie het resultaat is van de disharmonie uit het verleden.
Men weet in de regel niet dat de omstandigheden van het huidige leven door het ‘oorzaak en gevolg’ zijn gevormd.
Velen voelen zich hierdoor gebonden aan deze omstandigheden, en iets overheerst hun gevoelsleven, maar ze weten niet wat.
Dat ‘iets’ is de stuwing van hun ziel die het karma oplost.
Die stuwing is zo sterk, dat die het grootste gedeelte van de persoonlijkheid kan innemen.
Andere aspecten van de persoonlijkheid worden dan tijdelijk onderdrukt, totdat het karma is opgelost.
De ziel zal deze stuwing volhouden totdat niet alleen dit ene karma is opgelost, maar totdat al het karma uit alle vorige levens is opgeruimd.
Zij zal zolang werken totdat zij alle afgenomen levensjaren heeft teruggegeven aan alle zielen die zich nog in de sfeer van de aarde bevinden.
Als persoonlijkheid beleeft de mens op aarde deze stuwing naargelang de eigen gevoelsgraad.
Hoe hoger de gevoelsgraad, hoe meer de mens zal voelen dat het oplossen van het karma een bevrijding betekent voor het eigen leven, een vrijkomen van een disharmonisch verleden.
Nadat al het karma is opgelost, is de ziel vrij om haar evolutie in het hiernamaals voort te zetten.
Zij kan dan afscheid nemen van Moeder Aarde, omdat er geen andere ziel meer is die haar aan de aarde bindt.
Zij kan zich dan in het hiernamaals voorbereiden op de volgende kosmische levensgraad, waar zij haar nieuwe levens kan gaan beleven zonder disharmonie.
Daar zal de mens als geestelijk bewuste persoonlijkheid de harmonische eigenschappen van zijn eigen ziel elke seconde voelen en in elke handeling vertolken.

Bronnen en verdieping